هزینه

نویسندگان محترم

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر شد در صورت تأیید اولیۀ توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله به‌ منظور بررسی اولیه داوران مبلغ1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی داوران، مبلغ3/500/000 ریال دیگر به منظور هزینه نهایی چاپ مقاله از مؤلفان محترم دریافت شود. (شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مؤلف نیست).

شماره حساب 0110992839000

شماره شبا ir590170000000110992839000

به نام مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


نویسندگان محترم، خواهشمند است در هنگام واریز هزینه نام موسسه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) ، نام شخص واریز کننده(نویسنده مسئول مقاله) و زمان واریز(تاریخ و ساعت واریز) به طور دقیق مشخص باشد. لطفاً پس از واریز، فیش واریزی را  در محل مورد نظر در کارتابل نویسنده مسئول آپلود نمایید.