اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سرکار خانم دکتر مژگان سپاه منصور

استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/m-sepahmansour-psycho/fa/page/10463
mojgan.sepahmansouriauctb.ac.ir
0000-0002-0575-4018

h-index: 6  

مدیر مسئول

جناب آقای دکتر امیر حسین محمودی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/a-mahmoodi-psycho/fa
hossein598yahoo.com

مدیر اجرایی

رقیه نظری

مدیریت آموزشی دانشجوی دکتر دانشگاه خوارزمی

rnazari.sgmail.com
0000-0002-6671-073X

ویراستار انگلیسی

خانم آنیتا هایراپطیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

annie.hayrapetiangmail.com

ویراستار ادبی

رقیه نظری

مدیریت آموزشی دانشجوی دکتر دانشگاه خوارزمی

rnazari.sgmail.com
0000-0002-6671-073X

مشاور آماری

خانم افسانه قنبری پناه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

af_ghanbaryyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سرکار خانم دکترسوزان امامی پور

روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/s-emamipour-psycho/fa
soo.emamipouriauctb.ac.ir
https://orcid.org/00

جناب آقای دکتر حسن پاشاشریفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

faculty.riau.ac.ir/sharifi/fa
hpssryahoo.com

جناب آقای دکتر جلال الدین رفیع فر

انسان شناسی مدیر گروه آموزشی انسان شناسی؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛ رئیس انجمن انسان شناسی ایران
دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/fa/~jrafifar/thesis
jrafifarut.ac.ir

h-index: 3  

جناب آقای دکتر امید رضایی

روانپزشکی استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

uswr.ac.ir/index.jsp?pageid=1214&p=1
dr.rezaeiuswr.ac.ir

جناب آقای دکتر حسین شکرکن

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

shokrkon_hyahoo.com

جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا

روان شناسی اجتماعی رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران- استاد دانشگاه پیام نور

civilica.com/p/186937/ drsaffarinia.com
m.saffariniayahoo.com
0000-0003-4225-5899

سرکار خانم دکتر مهناز علی اکبری

روان شناسی استاد دانشگاه پیام نور

www.iranpsycho.com
aliakbaridehkordigmail.com
0000-0002-8918-3346

سرکار خانم دکتر شیرین کوشکی

روان شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

faculty.iauctb.ac.ir/s-kooshki-psycho/fa
sh.kooshkiiauctb.ac.ir

h-index: 62  

سرکار خانم دکتر پروانه محمدخانی

روان شناسی بالینی دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

parmohamiryahoo.com

سرکار خانم دکتر مینا مجتبائی

روان شناسی دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

faculty.riau.ac.ir/mojtabaee/fa
mogtabaei-minayahoo.com

جناب آقای دکتر رمضان حسن زاده

روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

www.iaumazandaran.ir/6516
rhassanzadehdyahoo.com
09113232106
0000-0002-1440-6760

h-index: 10