راهنمای نویسندگان

 • کل مقاله حداکثر 15 صفحه و 5000 واژه باشد.
 • فاصله سطرها 1/5 و با فونت B lutos   و سایز قلم  12 باشد.
 • اندازه قلم تیترها  14 باشد.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا
 • آوردن نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان) مرتبة علمی دانشگاهی آن‌ها، نشانی پستی محل کار، شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان) و مشخص نمودن نویسنده مسئول در قسمت  فایل با نام سامانه، به فارسی و انگلیسی الزامی‌است.
 • چکیدة فارسی وا نگلیسی منطبق با هم در 200 تا 250 واژه در یک پاراگراف بدون تیتر بندی و بولد نشده شامل هدف، روش پژوهش(طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه گیری نهایی/ پیشنهاد کاربردی تهیه و تنظیم شود.
 • کلیدواژه ها حداکثر 5واژه  و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب الفبایی نوشته شود.
 • متن تایپ شدة کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word2007 از طریق سایت فصل‌نامه  کل مقاله حداکثر 15 صفحه و 5000 واژه باشد.
 • فاصله سطرها 1/5 باشد.
 • اندازه قلم تیترها  14 باشد.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا
 • آوردن نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان) مرتبة علمی دانشگاهی آن‌ها، نشانی پستی محل کار، شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان) و مشخص نمودن نویسنده مسئول در قسمت  فایل با نام سامانه، به فارسی و انگلیسی الزامی‌است.
 • چکیدة فارسی وا نگلیسیمنطبق با هم در 200 تا 250 واژه در یک پاراگراف بدون تیتر بندی و بولد نشده شامل هدف، روش پژوهش(طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه گیری نهایی/ پیشنهاد کاربردی تهیه و تنظیم شود.
 • کلیدواژه هاحداکثر 5واژه  و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب الفبایی نوشته شود.
 • متن تایپ شدة کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word2007 از طریق سایت فرستاده شود.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش(با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، پرسش‌ها / فرضیه (های)پژوهش.
 • هنگام استناد به پژوهشگران قبلی، نام تمام نویسندگان در بار اول در متن ذکر شود و نام نویسندگان خارجی با شماره گزاری بر روی نفر آخر زیرنویس داده شود و کلیه  نام این نویسندگان در یک سطر قرار گیرد. و در بار دوم فقط نام خانوادگی نویسنده اول و کلمه همکاران و سال ذکر شود و نیازی به زیر نویس ندارد.
 • پانوشت‌ها:  در پانوشت حرف اول نام خانوادگی پژوهش گران استناد شده  با حرف بزرگ نوشته شود. و نیازی به ذکر  نام اول نیست.
 • در پانوشت برای معادل سازی اصطلاحات علمی ، معادل خارجی کلمات با حروف معمولی نوشته شود (سایز پانوشت ها 10 باشد).
 • روششامل جامعة آماری، نمونه، روش نمونه گیری و روش اجرایی پژوهش (نوع طرح پژوهش، توصیف کامل و تعداد جامعه، تعداد نمونه و دلیل روش نمونه گیری و شرح کامل ابزار اندازه گیری"روایی و پایایی" و  خلاصه برنامۀ آموزشی باید دارای ستونهای «شماره جلسه- اهداف- محتوی- تغییر رفتار مورد انتظار- تکلیف گروهی یا خانگی»باشد)
 • یافته‌هاشامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی‌APA. توصیف جداول قبل از ارائه جدول بیاید و کلیۀ اعداد متن و جداول به فارسی و اعشار آن با ممیز نوشته شود. کاما و نقطه به جای ممیز گذاشته نشود.
 • بحث و نتیجه‌گیری  تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری مطرح در مقدمه  و مقایسه با پژوهش های قبلی مطرح در مقدمه، جمع بندی از تفسیر یافته ها، انتقاد و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها و اعلام رعایت موازین  اخلاقی در هنگام اجرای پژوهش.
 • تشکر و قدردانی: از سازمان حمایتگر یا از شرکت کنندگان تقدیر و تشکر شود.
 • نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم برگردان آن را به انگلیسی، همراه با منابع انگلیسی، به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند.
 • منابع داخلی و خارجیکه در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است باید روزآمد و ترجیحاً از منبع 5 سال اخیر باشد و در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی  APAارائه شوند:
 • الف- کتاب: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ و ناشر.
 • ب- مقاله: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره شمارة صفحات.(مثل 13(3): 80-110).
 • به شرح زیر تنظیم شوند:
 • کتاب(تألیف)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.
 • کتاب(ترجمه)- نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.
 • مقاله- نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.
 • پایان‌نامه- نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.
 • پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.
 • مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر در مجله‌های داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • بر اساس آئین‌نامة مجله‌های علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی نظری علوم روان‌شناختی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامة مذکور بررسی خواهد شد.
 • مسئولیت درستی علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهدة نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
 •  نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد‌نامه و فرم تعارض منافع هستند.
 • برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.
 • برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش(با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، پرسش‌ها / فرضیه (های)پژوهش.
 • هنگام استناد به پژوهشگران قبلی، نام تمام نویسندگان در بار اول در متن ذکر شود و نام نویسندگان خارجی با شماره گزاری بر روی نفر آخر زیرنویس داده شود و کلیه  نام این نویسندگان در یک سطر قرار گیرد. و در بار دوم فقط نام خانوادگی نویسنده اول و کلمه همکاران و سال ذکر شود و نیازی به زیر نویس ندارد.
 • پانوشت‌ها:  در پانوشت حرف اول نام خانوادگی پژوهش گران استناد شده  با حرف بزرگ نوشته شود. و نیازی به ذکر  نام اول نیست.
 • در پانوشت برای معادل سازی اصطلاحات علمی ، معادل خارجی کلمات با حروف معمولی نوشته شود (سایز پانوشت ها 10 باشد).
 • روششامل جامعة آماری، نمونه، روش نمونه گیری و روش اجرایی پژوهش (نوع طرح پژوهش، توصیف کامل و تعداد جامعه، تعداد نمونه و دلیل روش نمونه گیری و شرح کامل ابزار اندازه گیری"روایی و پایایی" و  خلاصه برنامۀ آموزشی باید دارای ستونهای «شماره جلسه- اهداف- محتوی- تغییر رفتار مورد انتظار- تکلیف گروهی یا خانگی»باشد)
 • یافته‌هاشامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی‌APA. توصیف جداول قبل از ارائه جدول بیاید و کلیۀ اعداد متن و جداول به فارسی و اعشار آن با ممیز نوشته شود. کاما و نقطه به جای ممیز گذاشته نشود.
 • بحث و نتیجه‌گیری  تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری مطرح در مقدمه  و مقایسه با پژوهش های قبلی مطرح در مقدمه، جمع بندی از تفسیر یافته ها، انتقاد و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها و اعلام رعایت موازین  اخلاقی در هنگام اجرای پژوهش.
 • تشکر و قدردانی:  از سازمان حمایتگر یا از شرکت کنندگان تقدیر و تشکر شود.
 • نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم برگردان آن را به انگلیسی، همراه با منابع انگلیسی، به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند.
 • منابع داخلی و خارجی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است باید روزآمد و ترجیحاً از منبع 5 سال اخیر باشد و در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی  APAارائه شوند:

الف- کتاب: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ و ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره شمارة صفحات.(مثل 13(3): 80-110).

به شرح زیر تنظیم شوند:

کتاب(تألیف)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.

کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

مقاله-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.

پایان‌نامه- نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.

پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 • مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر در مجله‌های داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • بر اساس آئین‌نامة مجله‌های علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی نظری علوم روان‌شناختی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامة مذکور بررسی خواهد شد.
 • مسئولیت درستی علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهدة نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.

 نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.

 • برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.
 • برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.