دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1401 
بررسی رابطه صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایز یافتگی عاطفی با رضایت از زندگی

10.30495/hpsbjourna.2022.1958405.1091

بتول علی پور گوراند؛ معصومه (نویسنده مسئول) آزموده؛ خلیل اسماعیل پور؛ سید داوود حسینی نسب