بررسی رابطه صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایز یافتگی عاطفی با رضایت از زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران

4 استاد گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، ، تبریز، ایران

10.30495/hpsbjourna.2022.1958405.1091

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایز یافتگی عاطفی با رضایت از زندگی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی (سلامت) شهر تبریز در سال 1400 بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 400 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985)، پرسشنامه صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010)، پرسشنامه سه گانه روشن شخصیت کافمن و همکاران (2019)، پرسشنامه خودمتمایزسازی DSI-SF اسکورن و فردلندر (1998) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کاربرد نرم افزارSPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل آزمون همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین صفات تاریک شخصیت با رضایت از زندگی رابطه مستقیم و منفی وجود دارد. بین صفات روشن شخصیت و تمایز یافتگی‌عاطفی با رضایت از زندگی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارند. نتایج تحلیل مدل رگرسیون نشان داد که 0/68 تغییرات رضایت از زندگی به وسیله متغیرهای پیش بین تبیین می شود که در این میان صفات روشن شخصیت توان بیشتری از سایر متغیرها در پیش‌بینی رضایت از زندگی دارد. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند کاربردهای عملی برای استفاده مشاوران وروانشناسان داشته باشد تا با انجام مداخلات روانشناختی تاثیر قابل توجهی بر افزایش میزان رضایت از زندگی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات