مدل‌یابی سـازگاری اجـتماعی بر اساس باور‌های فراشناخـتی با میانجـی گری بعد تعهد در هویت دانش آموزان دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/hpsbjourna.2022.1946550.1047

چکیده

هدف این پژوهش مدل‌یابی سازگاری اجتماعی بر اساس باور‌های فراشناختی با میانجی گری بعد تعهد در دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم بود. این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و به روش معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم دبیرستان‌های شهرستان رباط‌کریم در سال تحصیلی 1400-1399بود. باروش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی نسبتی تعداد 390 دانش‌آموز انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های سازگاری سین‌ها و سینگ (1993)، باور‌های فراشناخت کارت وایت هاتون (2004)، ابعاد هویت، قسمت مربوط به بعد تعهد برزونسکی (1989) بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با داده‌ها برازش مناسب دارد. اثر مستقیم باورهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی معنادار گردید (05/0 > p , 174/0-= β) اما اثر استاندارد غیر مستقیم باورهای فراشناخت بر سازگاری اجتماعی با نقش میانجی تعهد(05/0 < p , 029/0= β)و همچنین اثر کامل این متغیرها معنادار نمی باشد.

نتیجه گیری: بنابراین متغیر بعد تعهد در هویت نتوانست نقش میانجی گرانه را در میان دو متغیر باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات