سنجش خردمندی دانش‌آموزان نوجوان متوسطه اوّل شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی‌، گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/hpsbjourna.2022.1953161.1071

چکیده

تقویت خردمندی در کنار هوشمندی برای پیشرفت معنوی و علمی دانش‌آموزان موضوعی ضروری است. براین اساس باید شاخص‌های رفتاری و میزان خردمندی دانش‌آموزان با ابزاری معتبر و روا و متناسب با فرهنگ اسلامی سنجیده شود. این مطالعه با هدف سنجش خردمندی دانش‌آموزان نوجوان متوسطه اول نگاشته شده است. این مطالعه به لحاظ هدف جزء پژوهش‌های توسعه‌ای – کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان تیزهوش و دارای هوش متوسط دورۀ اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-97 بود. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی خوشه‌ای استفاده شد و تعداد 400 نفر با پرسشنامۀ سنجش میزان خردمندی دانش‌آموزان نوجوان به صورت انفرادی مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS و به روش ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شدند.

نتایج تحلیل نشان داد که شاخص میانگین در گروه تیزهوش بیشترازگروه عادی است و دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر، نمره بالاتری در پرسشنامه شاخص‌های رفتاری خردمندی دارند. عوامل هشت گانه با مقادیر ویژه بالاتر از یک توانسته‌اند 494/71 درصد از واریانس گویه‌ها را تبیین کنند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه نخست نشان داد که شاخص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار دارد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 895/0 محاسبه شد. هماهنگی بین عوامل با نمره کل قابل قبول است و شاخص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار دارد که نشان می‌دهد پرسشنامه برای سنجش خردمندی دانش آموزان از کفایت لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات