مقایسۀ تنظیم هیجانی و خودکارآمدی در کودکان کار و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تفاوت بین تنظیم هیجانی و خودکارآمدی در کودکان کار و عادی انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع علی و مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی کودکان کار با دامنۀ سنی 18-12 سال شهر تهران-منطقه 16 واقع درمحله شوش در سال 99-1398 بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 100 کودک (50 کودک کار و 50 کودک عادی) انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ تنظیم هیجان (گروس و جان، 2003) و پرسشنامۀ خودکارآمدی کودک (موریس، 2002) بود. داده‌ها با کمک روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و واریانس یکراهه تحلیل شد. نرم‌افزار آماری برای تحلیل داده‌ها SPSS نسخۀ 26 بود. سطح معناداری 05/0 درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کودکان کار در مقایسه با کودکان عادی در تنظیم هیجان و ابعاد آن (بازداری هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی) نمرۀ پایین‌تری داشته‌اند و تفاوت بین دو گروه معنادار بوده است (05/0>P). همچنین، نتایج نشان داد که کودکان کار در مقایسه با کودکان عادی در خودکارآمدی و ابعاد آن (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) نمرۀ پایین‌تری داشته‌اند (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


اشکانی، فرح و حیدری، حسن. (1393). تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی روان‌شناختی و سبک‌های اسـنادی دانـش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان. مجله علمی-پژوهشی ناتوانی‌های یادگیری، 4(1):6-22.
انصاری مقدم، شیرین.، پورشریفی، حمید.، صیرفی، محمدرضا و ولی‌زاده، مجید. (1398). نقش میانجی‌گر تنظـیم هیجـان در رابطۀ بین خودکارآمدی، پریشانی روان‌شناختی و کاهش وزن. فصلنامه روان‌سنجی، 8(29):160-143.
بیرامی، منصور.، هاشمی، تورج و عاشوری، مجتبـی. ( 1396). اثربخشـی آمـوزش تنظـیم هیجـان بـر سـازگاری اجتمـاعی و حساسیت بین فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های روان‌شناسی اجتمـاعی،7(27): 1-14. 
پاسیار، سولماز.، موسوی، سیدولی و رضایی، سجاد (1397 ). پیش‌بینی تاب‌آوری کودکان کار براسـاس راهبردهـای تنظـیم هیجان و سبک دلبستگی. مجله سلامت روانی کودک،5 (4): 1-12.
جلالی، ریحانه (1389 ). مقایسه تنظیم هیجان، رشـد اجتمـاعی و سـبک دلبسـتگی در کودکـان کـار و عـادی. پایـان نامـه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.
حسینیان، سیمین.، نادری نوبندگانی، زهرا و مؤمنی جاوید، مهرآور (1393). مقایسۀ وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانـش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی. 8(25): 15-1.
حاتمیان، پیمان و سپهری نژاد، مریم (1397). پیشبینی فرسودگی تحصیلی بر اساس دشـواری تنظـیم هیجـان و حمایـت اجتماعی در دانشجویان پرستاری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علـوم پزشـکی، 11(1): 59-65.
دلاور، علی (1397 ). روش تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی. تهران: رشد.
دامغانیان، نسیم و جهان، فائزه (1398). مقایسۀ طرح واره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و هوش هیجانی در کودکان کار و عادی. اولین کنفرانس بین‌المللـی پـژوهش‌هـای نـوین در روان‌شناسـی، مشـاوره و علـوم رفتـاری. دانشـگاه آزاداسلامی، واحد سمنان.
سیف، علی اکبر (1398 .(روان‌شناسی پرورشی. تهران: آگاه.
سجادی نائینی، حنیفه و کیامنش، علیرضا. (1394 ). مقایسه ابعاد خودکارآمدی و اضطراب در دختران نوجوان کـار و دختـران عادی. فصلنامه زنان و خانواده. 9(30):80-106.
شهرکی، مهدی و قادری، سیمین. (1391). بررسی تصمیم به اشتغال و تحصیل کودکان کار در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 9(4): 67-89.
شیشه‌گران، مریم و حاجی ده‌آبادی، محمدعلی‌ (1397). بررسی بزه دیده شناختی کودکان کـار. فصـلنامه علمـی-حقـوقی قانون یار.2(8):477-506.
مرادی، اکرم.، سجادی، حمیرا.، محققی، حسین.، وامقی، مروئه.، حسینی، سعید و امینی، غلامرضا (1396). بررسـی سـلامت اجتماعی کودکان کار مراجعه‌کننده به مراکز مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،14(11): 975-988. 
وامقی، مروئه.، روشنفکر، پیام.، دژمان، معصومه.، رفیعی، حسن و فروزان، آمنه (1394). بررسـی ترکیبـی و ارزیـابی سـریع وضعیت کودکان خیابانی و ویژگی‌های کار آن‌ها در شهر تهران. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران. 6(2): 416-391
Ansary Moghadam, S.H., Poursharifi, H., Seyrfi, M.R, ValiZadeh, M. (2019). The mediation role of emotion regulation in the relationship between weight-related lifestyle self-efficacy, psychological distress and weight loss. Journal of Psychometry. 8(29):143-160. (In Persian)
Cole, P.M. and Jacobs, A, E. (2018). From children's expressive control to emotion regulation: Looking back, looking ahead. Eur J Dev Psychol. 15(6):658-677. 
Cherry, S.J. and Flora BH. (2017). Radiography Faculty Engaged in Online Education: Perceptions of Effectiveness, Satisfaction, and Technological Self-efficacy. Radiol Technol. 88(3):249-262.
France, N. and Kanda, A. (2018). Commentary on the Organisation of Occupational Health and Safety in Southern Africa, the International Labour Organization and Policies in General. Ann Glob Health. 84(3):500-503.
Goldhagen, J., Clarke, A., Dixon, P., Guerreiro, A.L., Lansdown, G. and Vaghri, Z. (2020). Thirtieth anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child: advancing a child rights-based approach to child health and well-being. BMJ Paediatr Open. 4(1): e000589.
Hoffman, L., Wisniewski, H., Hays, R., Henson, P., Vaidyam, A., Hendel, V. and et al. (2020). Digital Opportunities for Outcomes in Recovery Services (DOORS): A Pragmatic Hands-On Group Approach Toward Increasing Digital Health and Smartphone Competencies, Autonomy, Relatedness, and Alliance for Those With Serious Mental Illness. J Psychiatr Pract. 26(2):80-88.
Johnson, A.E, Perry, N.B, Hostinar,  C.E and Gunnar  MR. (2019). Cognitive-affective strategies and cortisol stress reactivity in children and adolescents: Normative development and effects of early life stress. Dev Psychobiol. 61(7):999-1013.
Klassen, R. M. and Klassen JRL. (2018). Self-efficacy beliefs of medical students: a critical review. Perspect Med Educ. 7(2):76-82.
Kraaij, V. & Garnefski, N. (2019). The Behavioral Emotion Regulation Questionnaire: Development, psychometric properties and relationships with emotional problems and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Personality and Individual Differences, 137, 56-61.
Perry, N.B., Donzella, B., Parenteau, A.M., Desjardins, C. and Gunnar, M,R. (2019). Emotion Regulation and Cortisol Reactivity during a Social Evaluative Stressor: A Study of Post-institutionalized Youth. Dev Psychobiol. 61(4):557–572.
Rodriguez, R.I. (2020). Effect of 90-Min Bikram Yoga on Basic Psychological Needs Among Practitioners in the Southwestern United States. Int J Yoga. 13(1):73-75.
Ramos, A.T. (2018). Child Labor in Global Tobacco Production. Health Hum Rights. 20(2):235-248.
 Ting, V. and Weiss JA. (2017). Emotion Regulation and Parent Co-Regulation in Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord. 47(3):680-689.
Vameghi, M., Roshanfekr, P., Dejman, M., Rafie, H. and Forouzan, A. (2014). An Assessment of Street Children and Their Working Characteristics in Tehran. Iranian Journal of Social Problems. 6(2):391-416. (In Persian)
Yohn, S.E., Galbraith, J., Calipari, E.S. and Conn, P.J. (2019). Shared Behavioral and Neurocircuitry Disruptions in Drug Addiction, Obesity and Binge Eating Disorder: Focus on Group I mGluRs in the Mesolimbic Dopamine Pathway. ACS Chem Neurosci. 10(5):2125–2143.